شیرین کننده ها

دکستروز

دکستروز خشک

سوربیتول مایع 70%

سوربیتول مایع 70%

مالتو دکسترین

مالتو دکسترین